Blog > Komentarze do wpisu

Indyjski system kastowy

Podstawą indyjskiego systemu kastowego są pojecia dharma (obowiązki wynikające z miejsca w spoleczenstwie i etapu życia) oraz karma (uczynki poelnione w popzrednich wcieleniach). Karma decyduje o charakterze następnego wcielenia w łańcuchu reinkarnacji.

Tradycja indyjskich kast wywodzi sie od praojca Manu. każdy człowiek rodzi sie w konkretnej dżati, czyli grupie, ktora  zgóry okresla zawód i pzoycję społeczną, niezaleznie od sytuacji majątkowej rodziny.

Zgodnie ze znaczeniem samego słowa dźati, przynależność do danej kasty następuje automatycznie przez urodzenie, stąd Hindusi mówiący po angielsku często tłumaczą dźati na angielskie "race" (rasa). Przynależności do kasty nie można uzyskać ani przez małżeństwo (kasta jest grupą endogamiczną), ani przez zasługi czy wzbogacenie się (kasta nie ma nic wspólnego ze statusem ekonomicznym czy stratyfikacją społeczną).

Hindusi wierzą, że jest pięć rodzajów ludzi, z których cztery wywodzą się z ciała pierwszego człowieka. Warn nie należy mylić z kastami (dźati). Warny dzielą się na cztery stany:
- bramini – najwyższy, wywodzący się z ust, głównie kapłani i święci mężowie
- kszatrijowie – wywodzący się z ramion, wojownicy i rządcy, monarchowie
- wajśjowie – wywodzący się z ud, kupcy, rzemieślnicy
- śudrowie – ze stóp, ludność służebna (np. robotnicy rolni, księgowi)
Ostatnią, piątą grupą społeczną, której przynależność warnowa nie dotyczyła są dalitowie (tzw. "niedotykalni").

Słowo "warna" oznacza kolor skóry (rasę) sugeruje, że rozwineły się z dawnej plemiennej struktury klasowej w wyniku kontaktów  z ludami o innej barwie skory i odmiennej kulturze.

Bramin – w hinduizmie członek najwyższej warny: klasy kapłańskiej. Przynależność do warny bramińskiej, jak i pozostałych jest dziedziczna. Bramin powinien być natchniony duchowo, charakteryzować się umysłem czystym od złych myśli i emocji, dążyć przede wszystkim do mokszy(wyzwolenia) i służyć społeczeństwu duchowo. Męscy bramini to często kapłani, posiadający wiedzę, znajomość obrzędów, umiejętność recytacji odpowiednich formuł przy składaniu ofiar i czynnościach rytuału państwowego, publicznego i domowego. Bhagawadgita wymienia obowiązki i cechy jakimi powinien się odznaczać każdy bramin:
Pogoda, spokój, samoopanowanie, wysiłek wewnętrzny, czystość, przebaczenie, wyrozumiałość, prawość, a także mądrość i wiedza, wiara w duchowe prawdy, oto Dharma Bramina płynąca z jego własnej natury.

Kszatrija - członek drugiej najwyższej warny w hinduizmie. Należeli do niej rycerze oraz władcy i rządcy. Głównym celem, do którego powinien dążyć kszatrija jest dharma.
Kszatrijowie winni się odznaczać:
Dzielność, męstwo, hart, dostojeństwo, silna wola, szybkość decyzji, zręczność, stanowczość, a także niezdolność do ucieczki z pola bitwy; szlachetność, hojność, wielkoduszność oraz dar rządzenia - oto powołanie kszatrii, z jego własnej płynące natury.

Wajśja - w tradycyjnym społeczeństwie hinduskim: członek trzeciego, według hierarchii, stanu, zajmującego się rolnictwem, rzemiosłem i handlem

Śudra - najniższa spośród czterech warn. Do tej kasty należą rolnicy i osoby pełniące funkcje słuzebne. Przeznaczeniem śudrów jest służenie trzem wyższym klasom.

Dalit - tradycyjnie do niedotykalnych zalicza się osoby, które wykonują tzw. "nieczyste" zawody. Do kategorii takich zajęć zalicza się przede wszystkim czynności, które wymagają: odbierania życia innym stworzeniom (np. rybacy i rzeźnicy); zabijania bydła lub usuwania padłych krów; stykania się ze śliną, moczem i kałem, czy nawet potem człowieka (np. sprzątacze latryn, pracze); jedzenia mięsa bydła, świń, ptaków itp.

Cztery glowne kasty dzielną się na tysiace podkast (dźati) i to właśnie one określaja pozycję w hierarchii spolecznej. Pochodzenie trudno ukryć - jest ono zwykle zakodowae w nazwisku. Dziecko dziedziczy kaste po ojcu, malżenstwa między kastowe sa zatem tolerowane przez rodzinę panny mlodej, jesli wychodzi ona za mąż za czlowieka wyzszej kasty.


Mimo iż oficjalnie w kraju wprowadzono równouprawnienie, system kastowy do dziś utrzymuje się w społeczeństwie. Dyskryminacji pariasów szczególnie ostro przeciwstawiał się Mahatma Gandhi, nazywając ich haridźanami, czyli "dziećmi Boga". Przynależność do danej grupy społecznej wciąż odgrywa ważną rolę w tym kraju: kiedy Indian Airlines zatrudniły pierwszego stewarda dalita, wiadomość o tym wydarzeniu pojawiła się na pierwszych stronach indyjskich gazet.

K.R. Narayanan urodził się jako niedotykalny i musiał walczyć z utartymi zwyczajami, aby zdobyc wykształcenie. Po latach jako wykwalifikowany prawik i dyplomata został prezydentem Indii (1997-2002).

poniedziałek, 21 czerwca 2010, geoanja

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Dev, *.static.ip.netia.com.pl
2018/03/01 18:32:49
Prosiłbym o więcej konsekwencji:

"Warn nie należy mylić z kastami (dźati)".
"Śudra - najniższa spośród czterech warn. Do tej kasty należą rolnicy...".

To w końcu Warny czy Kasty?

Pozdrawiam
statystyka